Privacy

Uw privacy bij Lancyr Adviesgroep Rijswijk

Bij het sluiten van een verzekering, hypotheek of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Lancyr Adviesgroep Rijswijk respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Lancyr verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen via de website van het Verbond van Verzekeraars. Uiteraard wordt deze gedragscode door ons nageleefd bij al onze activiteiten.

De verstrekte persoonsgegevens worden door Lancyr Adviesgroep Rijswijk gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Lancyr Adviesgroep Rijswijk zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

Een korte toelichting wat dit voor u betekent: Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per verzekering en/of financiële dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. M.a.w. we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Lancyr Adviesgroep Rijswijk uw gegevens raadplegen bij Stichting CIS te Zeist. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

Inzage en correctie

Wanneer u al een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u  schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken.

Dit verzoek kunt u  richten aan:

Lancyr Adviesgroep Rijswijk Nijverheidsstraat 112 2288 BB Rijswijk

of stuur een e-mail naar: info@lancyrrijswijk.nl

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens en gegevens over strafrechtelijk verleden

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen en dat zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels.

Ten behoeve van verzekeringen van de persoon (bijv. ziektekostenverzekeringen) is het voor ons noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Deze verwerkingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn, hoeft u niet te melden.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door Lancyr Adviesgroep Rijswijk ook gebruikt om u gericht te informeren over financiële diensten  en verzekeringsproducten die voor u relevant kunnen zijn.

Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dat melden via:

Lancyr Adviesgroep Rijswijk Nijverheidsstraat 112 2288 BB Rijswijk

of stuur een e-mail naar: info@lancyrrijswijk.nl

Het gebruik van deze site

Lancyr Adviesgroep Rijswijk heeft passende maatregelen genomen om u bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies

Lancyr Adviesgroep Rijswijk maakt bij deze site gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Deze cookies dienen alleen voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie.

Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Ook zorgen de cookies ervoor dat uw gegevens herkend worden de volgende keer dat u onze website bezoekt.

Als uw browser geen cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van de beveiligde internetdiensten van Lancyr Adviesgroep Rijswijk.

Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Gewijzigd op 12 april 2013