Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website, hierna te noemen: “website” is samengesteld door Lancyr Adviesgroep Rijswijk.

De tarieven, meningen, nieuws, productgegevens en andere informatie op deze website (hierna te noemen: “Informatie”) zijn continue aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. Lancyr Adviesgroep Rijswijk betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt [naam] enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of grove schuld van Lancyr Adviesgroep Rijswijk.

Lancyr Adviesgroep Rijswijk wijst bezoekers aan deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot Informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Lancyr Adviesgroep Rijswijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.

De rechten op deze website en de Informatie behoren toe aan Lancyr Adviesgroep Rijswijk of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lancyr Adviesgroep Rijswijk. In het bijzonder is het bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lancyr Adviesgroep Rijswijk.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met dit bezoekersreglement, de website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rijswijk.